Vedtægter for Sjørslev-Demstrup Idrætsforening Vedtaget på Generalforsamling den 28.03.2019

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Sjørslev-Demstrup Idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Silkeborg kommune.
Foreningen er stiftet den 20. marts 1957 ved en sammenslutning af Sjørslev Ungdomsforening og Demstrup Ungdoms- og Idrætsforening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at fremme sundhed og trivsel hos medlemmerne og at styrke fællesskab og engagement i lokalområdet.

§ 3 Organisering
Foreningen skal være medlem af de idrætsorganisationer, hvor foreningen har aktive hold eller medlemmer tilmeldt.

§ 4 Medlemskab
Alle der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.
Medlemmer kan udelukkes fra foreningen, hvis der findes særlig anledning dertil. Beslutningen træffes af bestyrelsen. Et udelukket medlem kan få sin sag optaget på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside og facebookside samt ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer.
Aktive og passive medlemmer over 16 år og en forælder til medlemmer under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Valg af to stemmetællere
3.Bestyrelsens formandsberetning til godkendelse
4.Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
5.Forslag til vedtægtsændringer
6.Valg af bestyrelsesformand
7.Valg til bestyrelsen
8.Valg af suppleant
9.Valg af revisor og revisor suppleant
10.Indkomne forslag.
11.Eventuelt

Vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar.
Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsesformanden senest 4 hverdage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Hvis ingen kræver skriftlig afstemning kan alle valg på generalforsamlingen – undtagen valg af formand og den øvrige bestyrelse- foregå ved håndsoprækning.
Forslag til generalforsamlingen afgives skriftligt til bestyrelsesformanden. Dirigenten skal sikre, at der ikke opstilles personer, der ikke ønsker valg. Hvis antallet af opstillede personer er lig med det antal, der er på valg, er de opstillede valgt. Ellers foretages skriftlig afstemning og hver stemmeseddel skal være forsynet med det antal navne, der skal vælges.
Generalforsamlingens referat underskrives af dirigenten.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender
begæring herom til formanden. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis der ikke på den ordinære generalforsamling kan vælges formand og bestyrelse på samlet mindst 3 personer.
Indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne, inklusive formanden, vælges for 2 år ad gangen. Af hensyn til sikring af kontinuitet i
bestyrelsen, vælges medlemmerne forskudt, således at der hver år er mindst et medlem på valg.
Bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 18 år på valgtidspunktet, dog kan generalforsamlingen konkret dispensere for dette krav.
Der vælges to suppleanter. Disse vælges for 2 år ad gangen, dog således at der hvert år er én suppleant på valg.
Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvilket skal fremgå korrekt af referatet af generalforsamlingen. Suppleanterne er i øvrigt på valg til bestyrelsen på samme tidspunkt som de bestyrelsesmedlemmer, de har afløst.
Foreningen skal have mindst 1 revisor, der er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Formanden sikrer at der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne, samt at disse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren kan efter bestyrelsens valg findes udenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen kan løbende nedsætte forskellige udvalg til forskellige opgaver. Disse udvalg nedsættes for et år ad gangen.
Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen i utide efter ét års bestyrelsesarbejde, er det nyvalgte bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen ligeledes på valg på samme tidspunkt som det bestyrelsesmedlem det nyvalgte bestyrelsesmedlem har afløst.

§ 8 Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Regnskabet revideres af den eller de til enhver tid valgte revisorer, og skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg. Ved lån, pantsætning og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Til den daglige drift kan der afgives fuldmagt til kassereren til at disponere over foreningens bankkonti.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
Alle udgiftsbilag i regnskabet skal være signeret af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf kan den ene være kassereren udenfor bestyrelsen.

§ 10 Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på en ordinær samt en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.
Generalforsamlingen tager stilling til formuens anvendelse, der skal ske til almene og velgørende formål.

Dirigenten

© Copyright - Sjørslev-Demstrup