Projekt aktivitetsskov (bypark) mellem Sjørslev og Demstrup bliver til virkelighed.
.
Så lykkedes det endelig at skaffe kapital til en kommende aktivitetsskov. Vindmøllefonden fra Marsvinslund møllerne har bevilget 400.000 kr. til projektet, og vi kan slet ikke få armene ned – TAK FOR DET SILKEBORG KOMMUNE. Og med yderligere tilskud på ca. 200.000 kr. fra EKA, SDIF og Lokalrådet er vi i mål med finansiering af første etape.
Følg med på byens hjemmeside og de sociale medier hvor vi løbende vil informere om status på det videre forløb. Nedenstående kan du læse mere om projektet.
Aktivitetsskoven anlægges på et 1.9 ha stort areal i den østlige ende af matrikel Demstrup by, Sjørslev 19i, med offentlig adgang fra sognegårdsvej og det kommende boligområde på den gamle drivhusgrund i Demstrup.
Skoven indrettes med stier og plads til bænke, shelter, muld toilet, og områder med fx disk golf, samt motionsredskaber. En del af skoven tænkes anlagt med frugttræer, hvor høsten kan laves til most på vores eksisterende fælles mosteri.
Den overordnede målsætning med projektet er at gøre Sjørslev Demstrup til et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i. Projektet er primært tænkt som et åndehul og rekreativt område for byernes borgere, ca. 1000 personer i alt. Sjørslev og Demstrup er to uafhængige byer med ca. 500 meters afstand. Skoven vil fungere som et alternativt og hyggeligt bindeled mellem de to byer.
Der er en række nuværende og kommende gangstier i området, som vil blive bundet bedre sammen via skoven, og dermed giver bedre muligheder for at gå eller løbe en tur i lokalområdet. Derudover ønsker vi at skabe de bedst mulige rammer for Sjørslev Skole med ca. 90 elever, der som nabo til skoven, vil kunne bruge området som undervisning og motion.
Miljømæssig og social bæredygtighed er grundtanken bag aktivitetsskoven, der vil have en stærk positiv påvirkning på det sociale liv i Sjørslev Demstrup. Alle de nævnte aktiviteter vil fremme både det planlagte og spontane møde mellem mennesker i lokalområdet. Derudover er skovrejsning miljømæssigt meget bæredygtigt på grund af kulstofbindingen i træmassen og fotosyntesen.
Økonomien i projektet er budgetteret med en egenfinansiering via vores foreninger på ca. 30 % af udgifterne til jordkøb, myndighedsgodkendelser, jordarbejde, beplantning, stier og shelters. Resterende beløb ønskes finansieret af fondsmidler. Arealet bliver vedligeholdt af Hededanmark de 2 første år, hvorefter Egnscentrets ansatte har ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse evt. i samarbejde med kommunen.
I forhold til at synliggøre projekt aktivitetsskov, og alt hvad dette indebærer af opbakning i form af støtte økonomisk som arbejdsmæssigt, har byerne flere heste at spille på.
Her på siden finder man generel info, samt hvilke aktiviteter der sker i lokalområdet. Lokalrådets – idrætsforeningens – og egnscentrets facebookesider når ud til endnu flere borgere med mulighed for at forpligte sig til diverse arbejdsopgaver.
Forudsætningen for at gennemføre projektet er naturligvis af fremskaffe den nødvendige kapital via fonde, lokale sponsorere samt opsparet foreningskapital. Myndighedsgodkendelse samt forhåndstilsagn vedr. køb af jord er på plads.
Sjørslev og Demstrup blev for 18 år siden bl.a. kendt for den kæmpe lokale opbakning til opførelse af Egnscentret, der i dag sammen med skolen er omdrejningspunktet for det sociale liv og mødested for beboerne. Der blev lavet eget arbejde for knap en million kr. i forbindelse med byggeriet, som huser hal, motionscenter, foreningslokaler og møderum, samt værksteder.
Ildsjæle arbejder fortsat for at udvikle området gennem foreningsarbejde i Egnscentrets Kultur- og Aktivitetsforening (EKA), Lokalrådet samt idrætsforeningen m.fl. – Projektgruppen, som arbejder for etableringen af aktivitetsskoven, består primært af medlemmer fra EKA, SDIF, Lokalrådet samt halinspektøren og evt. repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.
Yderligere oplysninger og info vedr. status på projektet fås ved henvendelse til halinspektør Per Lassen, som er tovholder for projektet.
EKA, SDIF og Lokalrådet.
.
© Copyright - Sjørslev-Demstrup